Του Χ. Κ. Άντερσεν σε θεατρική διασκευή Έλλης Βοζικιάδου.